องค์ประกอบของ Bar Codes

1. Bars and spaces
2. Interpretation หรือ Human-readable
3. Quiet zones
4. Start & stop characters
5. Character set

Bars and Spaces

  • แท่ง (Bars) คือส่วนที่เป็นเส้นสีดำ
  • ช่องว่าง (Spaces) คือส่วนที่เป็นเส้นสีขาว
  • ทั้งสองส่วนจะถูกเรียกว่า “Elements”
Bars and Spaces

 

 2. Interpretation

  • เรียกอีกอย่างว่า Human-Readable จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงถึงข้อมูลที่อยู่ภายใน barcode
  • จะมีหรือไม่มีก็ได้
Interpretation

  3. Quiet Zones

  • คือส่วนพื้นที่ว่างด้านหน้าและหลังบาร์โค้ด
  • เป็นส่วนที่จำเป็นในการ scan บาร์โค้ด
Interpretation